ANLb2016

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016, het ANLb2016, is het stelsel voor Agrarisch Natuurbeheer in de periode 2016-2021. Dit stelsel is de opvolger van het SNL, het Subsidiestelsel Agrarisch Natuurbeheer. 

De kern van het vernieuwde ANLb is een collectieve gebiedsgerichte benadering op die plekken waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurrendement. Dit moet leiden tot een effectiever en efficiënter beheer met meer natuurwinst en lagere uitvoeringskosten.

ELAN kan jaarlijks een subsidieaanvraag voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij de provincie. Dit wordt de gebiedsaanvraag genoemd. De aanvraag geldt voor een subsidieperiode t/m 2021. In de gebiedsaanvraag laat ELAN zien welke prestaties zij op gebiedsniveau willen realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het natuurbeheerplan.

ELAN kan agrarisch natuurbeheer afsluiten binnen drie zogeheten leefgebieden; Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering. Informatie ober deze leefgebieden vindt u in het menu aan de linkerkant. Via onderstaande link kunt u de ligging van de verschillende leefgebieden bekijken.

Leefgebiedenkaart Fryslân