Nieuws

door Menno Nijenhuis

Collectief ELAN kan opdracht natuurbeheer in Zuidoost Friesland continueren

Afgelopen week heeft Provincie Fryslân met het toekennen van een eenmalige subsidie van 300.000 euro aan het Collectief ELAN ervoor gezorgd dat het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zuidoost Friesland voortgezet kan worden. "We zijn hier erg blij mee omdat we na een traject van enkele jaren, onze inzet voor het opnieuw in beheer brengen van landschapselementen, gesteund zien worden"  Zegt Wilco de Jong,  vanaf 2012 voorzitter van ELAN. 

ELAN is in 2010 ontstaan uit 5 agrarische natuurverenigingen die voor 2016 het Agrarisch Natuurbeheer (SNL) voor hun leden regelden. Met ingang van 2016 kan dat alleen nog via een collectief geregeld worden. "De switch naar het nieuwe natuurbeheer (ANLB) was voor ELAN geen eenvoudige opgave. Door de budgetten voor weidevogels te koppelen aan het aantal gruttoparen en hierbij de andere weidevogels buiten beschouwing te laten, kon 75% van het weidevogelbeheer niet worden voortgezet". Het ANLB kent verschillende leefgebieden, waarmee Provinsje Fryslân ELAN een unieke kans gaf om eindelijk landschapselementen in beheer te brengen en de al aanwezige biodiversiteit in Zuidoost Friesland te behouden en te verbeteren". 

Sander Zonderland, medewerker van ELAN; "Een bestaand weidevogelgebied overbrengen in het nieuwe ANLB is eenvoudiger te doen omdat zowel deelnemer als organisatie bekend zijn met de werkwijze. Voor Droge Dooradering, het landschapsbeheer, was dat moeilijker omdat we op zoek moesten naar deelnemers, de beste gebieden en omdat er nog geen registratie van de landschapselementen bekend was bij RVO. Samen met Landschapsbeheer Friesland en mensen in het veld hebben we uiteindelijk 273 deelnemers met in totaal 220 hectare landschapselementen bereid gevonden om mee te doen.”

Collectieven mogen 15 -20 % van hun omzet inzetten om de overhead te dekken. Voor collectieven die bestaand weidevogelbeheer overgenomen hebben, is dit voldoende. Voor ELAN waren de aanloopkosten voor het opbouwen van het nieuw leefgebied Droge Dooradering vele malen hoger.  Dit heeft uiteindelijk dermate zwaar op de overhead gedrukt, dat het voortbestaan van het collectief in het geding kwam.  Wilco de Jong: "We wisten van te voren wel waar we aan begonnen, maar door de onbekendheid van het nieuwe systeem konden we onvoldoende inschatten wat de kosten zouden gaan worden. ELAN en Provinsje Fryslan waren er gezamenlijk echter van overtuigd dat het niet indienen van een gebiedsaanvraag geen optie was. Daarmee zouden we het gebied en de deelnemers een kans op het verbeteren van de biodiversiteit in Zuidoost Friesland ontnemen".

ELAN zet op dit moment van het totale Friese ANLB budget van 14 miljoen 1,2 miljoen om. Het ANLB budget is verdeeld over 3 leefgebieden. Naast de 273 deelnemers aan Droge Dooradering doen er ook 30 deelnemers mee aan Open Grasland (weidevogelbeheer) en 38 deelnemers aan Natte Dooradering (waterkwaliteit / biodiversiteit). In totaal heeft ELAN nu 341 deelnemers en 925 hectare gecontracteerd beheer.

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Informatie project Landschapsherstel

Samen met Landschapsbeheer Friesland en andere collectieven heeft ELAN een POP3 subsidie aanvraag gedaan en inmiddels is deze aanvraag goedgekeurd. Het project heet: Herstellen en versterken leefgebieden droge dooradering en heeft een looptijd van 2017 t/m 2020. Het doel van het project is het herstellen en aanleggen van elementen binnen het leefgebied droge dooradering. Uitgebreide informatie over het project kunt u terugvinden via deze folder. Mocht u zich willen aanmelden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sander Zonderland.

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Presentatie beheer van landschapselementen

De informatiebijeenkomsten voor Droge Dooradering zijn gehouden. In totaal zijn de bijeenkomsten bezocht door ongeveer 100 beheerders.

De presentatie kunt u hier terugvinden.

Mocht u naar aanleiding van de bijeenkomsten nog vragen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u contact opnemen met het bureau van ELAN

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Informatiebijeenkomsten Droge Dooradering

In november heeft ELAN samen met de Agrarische Natuurverenigingen Weststellingwerf en De Gagelvenne informatiebijeenkomsten georganiseerd over het beheer van de landschapselementen in de Droge Dooradering. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft tijdens deze avond met behulp van vele dia's de aanwezigen verteld en laten zien hoe ze het beheer op een goede wijze kunnen uitvoeren.

Beide avonden waren goed bezocht. Op 13 december vindt er in samenwerking met ANV Grien Brongergea nog een derde informatiebijeenkomst plaats in Hof van Schoterland in Mildam. Beheerders in de gemeente Heerenveen krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Beheerders uit andere gemeenten zijn uiteraard ook welkom. Mocht u de avond willen bezoeken, dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nl

Donkerbroek, 15 november. Een goede opkomst!

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Buitenlessen in het kader van het project Trots op Zuidoost Fryslân, een educatieproject voor basisscholen over landschap en cultuurhistorie

Het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en landschapsbeheer Friesland heeft een educatieproject over landschap en cultuurhistorie ontwikkeld voor de basisscholen in Zuidoost Fryslân. Het is een school breed project, waarbij er door alle groepen op school aan gewerkt kan worden. Het IVN heeft hiervoor een lesprogramma ontwikkeld die door de leerkrachten zelf gegeven kan worden.

In oktober hebben er buitenlessen plaatsgevonden, georganiseerd en begeleid door mensen van Landschapsbeheer Friesland. Een groot deel van de lessen heeft plaatsgevonden bij beheerders Droge Dooradering van ELAN.

Een buiten les bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een excursie,
  2. een educatief gedeelte in de vorm van vragen en opdrachten, en
  3. een praktijkgedeelte waarbij de kinderen zich bezig houden met onderhoud van landschapselementen. Dit kan bestaan uit o.a. het afzetten van overhangende boompjes of takken over het raster, zowel laaghangende als hogere takken.

 Rollen en taken.

  • Landschapsbeheer Friesland heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de begeleiding. Hiervoor zullen deels vrijwilligers worden ingezet. Het gereedschap en het materiaal zal door LBF worden verzorgd.
  • ELAN Zuidoost Friesland benadert de boeren met de vraag om medewerking.
  • De agrariër is gastheer op deze ochtend. Wanneer het een natuurterrein betreft is de eigenaar daarvan gastheer.

 Hieronder ziet u enkele foto's van de buitenles bij een ELAN deelnemer

 

 

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Stepping Stones in Ooststellingwerf

Agrarische Natuurvereniging De Gagelvenne in Ooststellingwerf is bezig met een project ter stimulering van de biodiversiteit in Ooststellingwerf. Door middel van het inzaaien van "postzegels" tracht men een positief effect te creeren voor de biodiversiteit. Deze postzegels kunnen overhoekjes zijn, maar ook niet gebruikte dammen. Deze met akkerkruiden ingezaaide postzegels zijn om twee redenen van belang: als voedselbron en als beschuttingsplek. De bloeiende akkerkruiden leveren voedsel aan insecten zoals de bij en de vlinder. Op hun beurt vormen deze insecten weer een voedselbron voor weide- en akkervogels.

Voor meer informatie omtrent dit project verwijzen wij u naar de website van de Gagelvenne. Onder het kopje Projecten staat; Stepping Stones.

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Enquete Bijeninitiatieven

Landschapsbeheer Friesland voert momenteel onder de vlag van Landschappen NL een onderzoek uit naar lopende initiatieven die gericht zijn op bijen.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat er nodig is om in alle provincies breed te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestelmogelijkheden en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met deze Kansenkaart willen Landschappen NL, IVN en Stichting Natuur- en Milieu duidelijk maken hoeveel er al gedaan wordt en invulling geven aan het doel van het project Bijenlinie: de realisatie van 300 extra wilde bijenplekken in Nederland!

Op bovenstaand in kaart te brengen is er een enquete opgesteld. Met deze enquête willen de initiatiefnemers een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Hier is de link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Natte Dooradering

De aanmeldingen voor beheer binnen de Natte Dooradering stromen gestaag binnen. Wanneer u interesse heeft in deelname, neem dan contact op met de coordinatoren van ELAN.

Afgelopen weekend is er in de Woudklank een artikel verschenen over de beheerpakketten binnen de Natte Dooradering.

U kunt dit artikel teruglezen via deze link:

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/81437/81437/

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Aanmelden Natte Dooradering

Alleen voor het leefgebied Natte Dooradering voor de periode van 1-1-2018 t/m 31-12-2021 heeft Provinsje Fryslân een beperkt budget opengesteld.

Het leefgebied Natte Dooradering is bedoeld ter ondersteuning van (fauna) soorten die in en langs de sloot leven. Het beheer dat in dit leefgebied kan worden uitgevoerd is het ecologisch slootschonen in combinatie met een botanische rand van 5 meter breed. Daarnaast zal afhankelijk van de situatie in de sloot in de contractperiode gebaggerd kunnen worden met een baggerspuit op kosten van het Collectief. Ook een Poel of klein historisch water komt in aanmerking voor beheer in het leefgebied Natte Dooradering. (Zie bijlage 1, (combi)Pakketten Natte Dooradering 2017) 

Deelnemers aan SNL die nog een contract hebben tot en met 2018 of 2019 kunnen overstappen naar het ANLB zodat het beheer door kan lopen tot en met 2021.  Door de overstap hoeft het "oude" contract niet uitgediend te worden en de reeds ontvangen subsidie hoeft NIET terugbetaald te worden.

Voorwaarde: Beheer moet in het leefgebied Natte Dooradering liggen. De begrenzing van dit leefgebied is door de Provinsje vastgelegd en te vinden op de site van Provinsje Fryslân. Via deze link komt u op de leefgebiedenkaart: http://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=422666a99ef24cd98120a55a3cd6060b&extent=120990,533762,221778,617075,28992

De blauwe arcering is het leefgebied Natte Dooradering. U kunt op perceelniveau inzoomen.

Aanmelden:

Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nlmhaaijer@live.nl of info@elan-zofriesland.nl
met de vermelding dat u -indien mogelijk- beheer in de natte dooradering wilt afsluiten. 

De aanmelding moet uiterlijk 10 september 2017 binnen zijn. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Indien u vragen heeft,  kunt u deze ook via boven genoemde emailadressen stellen. Een mail zonder contactgegevens, naam, adres en telefoonnummer is geen aanmelding.

Lees meer...

door Menno Nijenhuis

Artikel ELAN in Nieuwe Oogst

In de Nieuwe Oogst van 1 juli staat een artikel over ELAN en de broedvogelmonitoring. Indien u de Nieuwe Oogst zelf niet ontvangt, dan kunt u artikel lezen op de website van het blad. Via deze link kunt u het artikel lezen. Er is tevens een filmpje van de monitoring bijgevoegd.

Lees meer...