Nieuws

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân officieel van start!

Vanaf 14 maart 2018 werkt Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden samen om de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering te herstellen.

Lees meer...

ELAN is klaar voor het voorjaar!

De beheerders in de weidevogelgebieden hebben de percelen waarop plas-dras beheer gewenst is onder water gezet en velen hebben de ruige mest uitgereden. 

Lees meer...

Nieuwsbrief ELAN februari

De nieuwsbrief van februari is uit en verspreid onder de leden van ELAN. U kunt de nieuwsbrief vinden onder
Nieuws; Nieuwsbrieven; Nieuwsbrief februari 2018

Lees meer...

Uitrijden ruige mest mag weer!

Vanaf 1 februari  tot 1 september mag er weer ruige mest uitgereden worden op de percelen waar het beheerpakket A01 a t/m d ( grasland met rustperiode) en beheerpakket A05 a en b (kruidenrijkgrasland met rustperiode) is afgesloten. Met uitzondering van de rustperiode.

 

Lees meer...

Collectief ELAN kan opdracht natuurbeheer in Zuidoost Friesland continueren

Afgelopen week heeft Provincie Fryslân met het toekennen van een eenmalige subsidie van 300.000 euro aan het Collectief ELAN ervoor gezorgd dat het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zuidoost Friesland voortgezet kan worden. "We zijn hier erg blij mee omdat we na een traject van enkele jaren, onze inzet voor het opnieuw in beheer brengen van landschapselementen, gesteund zien worden"  Zegt Wilco de Jong,  vanaf 2012 voorzitter van ELAN. 

Lees meer...

Informatie project Landschapsherstel

Samen met Landschapsbeheer Friesland en andere collectieven heeft ELAN een POP3 subsidie aanvraag gedaan en inmiddels is deze aanvraag goedgekeurd. Het project heet: Herstellen en versterken leefgebieden droge dooradering en heeft een looptijd van 2017 t/m 2020. Het doel van het project is het herstellen en aanleggen van elementen binnen het leefgebied droge dooradering. Uitgebreide informatie over het project kunt u terugvinden via deze folder. Mocht u zich willen aanmelden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sander Zonderland.

Lees meer...

Presentatie beheer van landschapselementen

De informatiebijeenkomsten voor Droge Dooradering zijn gehouden. In totaal zijn de bijeenkomsten bezocht door ongeveer 100 beheerders.

De presentatie kunt u hier terugvinden.

Mocht u naar aanleiding van de bijeenkomsten nog vragen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u contact opnemen met het bureau van ELAN

Lees meer...

Informatiebijeenkomsten Droge Dooradering

In november heeft ELAN samen met de Agrarische Natuurverenigingen Weststellingwerf en De Gagelvenne informatiebijeenkomsten georganiseerd over het beheer van de landschapselementen in de Droge Dooradering. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft tijdens deze avond met behulp van vele dia's de aanwezigen verteld en laten zien hoe ze het beheer op een goede wijze kunnen uitvoeren.

Beide avonden waren goed bezocht. Op 13 december vindt er in samenwerking met ANV Grien Brongergea nog een derde informatiebijeenkomst plaats in Hof van Schoterland in Mildam. Beheerders in de gemeente Heerenveen krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Beheerders uit andere gemeenten zijn uiteraard ook welkom. Mocht u de avond willen bezoeken, dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nl

Donkerbroek, 15 november. Een goede opkomst!

Lees meer...

Buitenlessen in het kader van het project Trots op Zuidoost Fryslân, een educatieproject voor basisscholen over landschap en cultuurhistorie

Het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en landschapsbeheer Friesland heeft een educatieproject over landschap en cultuurhistorie ontwikkeld voor de basisscholen in Zuidoost Fryslân. Het is een school breed project, waarbij er door alle groepen op school aan gewerkt kan worden. Het IVN heeft hiervoor een lesprogramma ontwikkeld die door de leerkrachten zelf gegeven kan worden.

In oktober hebben er buitenlessen plaatsgevonden, georganiseerd en begeleid door mensen van Landschapsbeheer Friesland. Een groot deel van de lessen heeft plaatsgevonden bij beheerders Droge Dooradering van ELAN.

Een buiten les bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een excursie,
  2. een educatief gedeelte in de vorm van vragen en opdrachten, en
  3. een praktijkgedeelte waarbij de kinderen zich bezig houden met onderhoud van landschapselementen. Dit kan bestaan uit o.a. het afzetten van overhangende boompjes of takken over het raster, zowel laaghangende als hogere takken.

 Rollen en taken.

  • Landschapsbeheer Friesland heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de begeleiding. Hiervoor zullen deels vrijwilligers worden ingezet. Het gereedschap en het materiaal zal door LBF worden verzorgd.
  • ELAN Zuidoost Friesland benadert de boeren met de vraag om medewerking.
  • De agrariër is gastheer op deze ochtend. Wanneer het een natuurterrein betreft is de eigenaar daarvan gastheer.

 Hieronder ziet u enkele foto's van de buitenles bij een ELAN deelnemer

 

 

Lees meer...

Stepping Stones in Ooststellingwerf

Agrarische Natuurvereniging De Gagelvenne in Ooststellingwerf is bezig met een project ter stimulering van de biodiversiteit in Ooststellingwerf. Door middel van het inzaaien van "postzegels" tracht men een positief effect te creeren voor de biodiversiteit. Deze postzegels kunnen overhoekjes zijn, maar ook niet gebruikte dammen. Deze met akkerkruiden ingezaaide postzegels zijn om twee redenen van belang: als voedselbron en als beschuttingsplek. De bloeiende akkerkruiden leveren voedsel aan insecten zoals de bij en de vlinder. Op hun beurt vormen deze insecten weer een voedselbron voor weide- en akkervogels.

Voor meer informatie omtrent dit project verwijzen wij u naar de website van de Gagelvenne. Onder het kopje Projecten staat; Stepping Stones.

Lees meer...