Nieuws

Informatie project Landschapsherstel

Samen met Landschapsbeheer Friesland en andere collectieven heeft ELAN een POP3 subsidie aanvraag gedaan en inmiddels is deze aanvraag goedgekeurd. Het project heet: Herstellen en versterken leefgebieden droge dooradering en heeft een looptijd van 2017 t/m 2020. Het doel van het project is het herstellen en aanleggen van elementen binnen het leefgebied droge dooradering. Uitgebreide informatie over het project kunt u terugvinden via deze folder. Mocht u zich willen aanmelden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sander Zonderland.

Lees meer...

Presentatie beheer van landschapselementen

De informatiebijeenkomsten voor Droge Dooradering zijn gehouden. In totaal zijn de bijeenkomsten bezocht door ongeveer 100 beheerders.

De presentatie kunt u hier terugvinden.

Mocht u naar aanleiding van de bijeenkomsten nog vragen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u contact opnemen met het bureau van ELAN

Lees meer...

Informatiebijeenkomsten Droge Dooradering

In november heeft ELAN samen met de Agrarische Natuurverenigingen Weststellingwerf en De Gagelvenne informatiebijeenkomsten georganiseerd over het beheer van de landschapselementen in de Droge Dooradering. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft tijdens deze avond met behulp van vele dia's de aanwezigen verteld en laten zien hoe ze het beheer op een goede wijze kunnen uitvoeren.

Beide avonden waren goed bezocht. Op 13 december vindt er in samenwerking met ANV Grien Brongergea nog een derde informatiebijeenkomst plaats in Hof van Schoterland in Mildam. Beheerders in de gemeente Heerenveen krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Beheerders uit andere gemeenten zijn uiteraard ook welkom. Mocht u de avond willen bezoeken, dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nl

Donkerbroek, 15 november. Een goede opkomst!

Lees meer...

Buitenlessen in het kader van het project Trots op Zuidoost Fryslân, een educatieproject voor basisscholen over landschap en cultuurhistorie

Het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en landschapsbeheer Friesland heeft een educatieproject over landschap en cultuurhistorie ontwikkeld voor de basisscholen in Zuidoost Fryslân. Het is een school breed project, waarbij er door alle groepen op school aan gewerkt kan worden. Het IVN heeft hiervoor een lesprogramma ontwikkeld die door de leerkrachten zelf gegeven kan worden.

In oktober hebben er buitenlessen plaatsgevonden, georganiseerd en begeleid door mensen van Landschapsbeheer Friesland. Een groot deel van de lessen heeft plaatsgevonden bij beheerders Droge Dooradering van ELAN.

Een buiten les bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een excursie,
  2. een educatief gedeelte in de vorm van vragen en opdrachten, en
  3. een praktijkgedeelte waarbij de kinderen zich bezig houden met onderhoud van landschapselementen. Dit kan bestaan uit o.a. het afzetten van overhangende boompjes of takken over het raster, zowel laaghangende als hogere takken.

 Rollen en taken.

  • Landschapsbeheer Friesland heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de begeleiding. Hiervoor zullen deels vrijwilligers worden ingezet. Het gereedschap en het materiaal zal door LBF worden verzorgd.
  • ELAN Zuidoost Friesland benadert de boeren met de vraag om medewerking.
  • De agrariër is gastheer op deze ochtend. Wanneer het een natuurterrein betreft is de eigenaar daarvan gastheer.

 Hieronder ziet u enkele foto's van de buitenles bij een ELAN deelnemer

 

 

Lees meer...

Stepping Stones in Ooststellingwerf

Agrarische Natuurvereniging De Gagelvenne in Ooststellingwerf is bezig met een project ter stimulering van de biodiversiteit in Ooststellingwerf. Door middel van het inzaaien van "postzegels" tracht men een positief effect te creeren voor de biodiversiteit. Deze postzegels kunnen overhoekjes zijn, maar ook niet gebruikte dammen. Deze met akkerkruiden ingezaaide postzegels zijn om twee redenen van belang: als voedselbron en als beschuttingsplek. De bloeiende akkerkruiden leveren voedsel aan insecten zoals de bij en de vlinder. Op hun beurt vormen deze insecten weer een voedselbron voor weide- en akkervogels.

Voor meer informatie omtrent dit project verwijzen wij u naar de website van de Gagelvenne. Onder het kopje Projecten staat; Stepping Stones.

Lees meer...

Enquete Bijeninitiatieven

Landschapsbeheer Friesland voert momenteel onder de vlag van Landschappen NL een onderzoek uit naar lopende initiatieven die gericht zijn op bijen.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat er nodig is om in alle provincies breed te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestelmogelijkheden en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met deze Kansenkaart willen Landschappen NL, IVN en Stichting Natuur- en Milieu duidelijk maken hoeveel er al gedaan wordt en invulling geven aan het doel van het project Bijenlinie: de realisatie van 300 extra wilde bijenplekken in Nederland!

Op bovenstaand in kaart te brengen is er een enquete opgesteld. Met deze enquête willen de initiatiefnemers een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Hier is de link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Lees meer...

Natte Dooradering

De aanmeldingen voor beheer binnen de Natte Dooradering stromen gestaag binnen. Wanneer u interesse heeft in deelname, neem dan contact op met de coordinatoren van ELAN.

Afgelopen weekend is er in de Woudklank een artikel verschenen over de beheerpakketten binnen de Natte Dooradering.

U kunt dit artikel teruglezen via deze link:

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/81437/81437/

Lees meer...

Aanmelden Natte Dooradering

Alleen voor het leefgebied Natte Dooradering voor de periode van 1-1-2018 t/m 31-12-2021 heeft Provinsje Fryslân een beperkt budget opengesteld.

Het leefgebied Natte Dooradering is bedoeld ter ondersteuning van (fauna) soorten die in en langs de sloot leven. Het beheer dat in dit leefgebied kan worden uitgevoerd is het ecologisch slootschonen in combinatie met een botanische rand van 5 meter breed. Daarnaast zal afhankelijk van de situatie in de sloot in de contractperiode gebaggerd kunnen worden met een baggerspuit op kosten van het Collectief. Ook een Poel of klein historisch water komt in aanmerking voor beheer in het leefgebied Natte Dooradering. (Zie bijlage 1, (combi)Pakketten Natte Dooradering 2017) 

Deelnemers aan SNL die nog een contract hebben tot en met 2018 of 2019 kunnen overstappen naar het ANLB zodat het beheer door kan lopen tot en met 2021.  Door de overstap hoeft het "oude" contract niet uitgediend te worden en de reeds ontvangen subsidie hoeft NIET terugbetaald te worden.

Voorwaarde: Beheer moet in het leefgebied Natte Dooradering liggen. De begrenzing van dit leefgebied is door de Provinsje vastgelegd en te vinden op de site van Provinsje Fryslân. Via deze link komt u op de leefgebiedenkaart: http://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=422666a99ef24cd98120a55a3cd6060b&extent=120990,533762,221778,617075,28992

De blauwe arcering is het leefgebied Natte Dooradering. U kunt op perceelniveau inzoomen.

Aanmelden:

Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nlmhaaijer@live.nl of info@elan-zofriesland.nl
met de vermelding dat u -indien mogelijk- beheer in de natte dooradering wilt afsluiten. 

De aanmelding moet uiterlijk 10 september 2017 binnen zijn. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Indien u vragen heeft,  kunt u deze ook via boven genoemde emailadressen stellen. Een mail zonder contactgegevens, naam, adres en telefoonnummer is geen aanmelding.

Lees meer...

Artikel ELAN in Nieuwe Oogst

In de Nieuwe Oogst van 1 juli staat een artikel over ELAN en de broedvogelmonitoring. Indien u de Nieuwe Oogst zelf niet ontvangt, dan kunt u artikel lezen op de website van het blad. Via deze link kunt u het artikel lezen. Er is tevens een filmpje van de monitoring bijgevoegd.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

28 juni jl was de eerste Algemene Ledenvergadering van ELAN. Er waren 43 leden aanwezig.
De presentaties die daar zijn gehouden kunt u hier terugvinden:

Presentatie Algemene Ledenvergadering ELAN 28 juni

De formulieren voor de interesse in het Landschapsherstelproject vindt u hier:

Belangstelling formulier Landschapsherstelproject

Deze kunt u opsturen naar het kantoor van ELAN of via de e-mail naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland of m.haaijer@live.nl.
LET WEL; De subsidieaanvraag is (nog) niet goedgekeurd. In verband met de korte voorbereidingstijd zijn we nu alvast bezig met de interessepeiling onder de leden. Aan het formulier kunnen dus geen rechten worden ontleend.

De notulen van de vergadering zullen tzt per e-mail volgen.

Lees meer...