Nieuws

Enquete Bijeninitiatieven

Landschapsbeheer Friesland voert momenteel onder de vlag van Landschappen NL een onderzoek uit naar lopende initiatieven die gericht zijn op bijen.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat er nodig is om in alle provincies breed te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestelmogelijkheden en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met deze Kansenkaart willen Landschappen NL, IVN en Stichting Natuur- en Milieu duidelijk maken hoeveel er al gedaan wordt en invulling geven aan het doel van het project Bijenlinie: de realisatie van 300 extra wilde bijenplekken in Nederland!

Op bovenstaand in kaart te brengen is er een enquete opgesteld. Met deze enquête willen de initiatiefnemers een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Hier is de link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Lees meer...

Natte Dooradering

De aanmeldingen voor beheer binnen de Natte Dooradering stromen gestaag binnen. Wanneer u interesse heeft in deelname, neem dan contact op met de coordinatoren van ELAN.

Afgelopen weekend is er in de Woudklank een artikel verschenen over de beheerpakketten binnen de Natte Dooradering.

U kunt dit artikel teruglezen via deze link:

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/81437/81437/

Lees meer...

Aanmelden Natte Dooradering

Alleen voor het leefgebied Natte Dooradering voor de periode van 1-1-2018 t/m 31-12-2021 heeft Provinsje Fryslân een beperkt budget opengesteld.

Het leefgebied Natte Dooradering is bedoeld ter ondersteuning van (fauna) soorten die in en langs de sloot leven. Het beheer dat in dit leefgebied kan worden uitgevoerd is het ecologisch slootschonen in combinatie met een botanische rand van 5 meter breed. Daarnaast zal afhankelijk van de situatie in de sloot in de contractperiode gebaggerd kunnen worden met een baggerspuit op kosten van het Collectief. Ook een Poel of klein historisch water komt in aanmerking voor beheer in het leefgebied Natte Dooradering. (Zie bijlage 1, (combi)Pakketten Natte Dooradering 2017) 

Deelnemers aan SNL die nog een contract hebben tot en met 2018 of 2019 kunnen overstappen naar het ANLB zodat het beheer door kan lopen tot en met 2021.  Door de overstap hoeft het "oude" contract niet uitgediend te worden en de reeds ontvangen subsidie hoeft NIET terugbetaald te worden.

Voorwaarde: Beheer moet in het leefgebied Natte Dooradering liggen. De begrenzing van dit leefgebied is door de Provinsje vastgelegd en te vinden op de site van Provinsje Fryslân. Via deze link komt u op de leefgebiedenkaart: http://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=422666a99ef24cd98120a55a3cd6060b&extent=120990,533762,221778,617075,28992

De blauwe arcering is het leefgebied Natte Dooradering. U kunt op perceelniveau inzoomen.

Aanmelden:

Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nlmhaaijer@live.nl of info@elan-zofriesland.nl
met de vermelding dat u -indien mogelijk- beheer in de natte dooradering wilt afsluiten. 

De aanmelding moet uiterlijk 10 september 2017 binnen zijn. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Indien u vragen heeft,  kunt u deze ook via boven genoemde emailadressen stellen. Een mail zonder contactgegevens, naam, adres en telefoonnummer is geen aanmelding.

Lees meer...

Artikel ELAN in Nieuwe Oogst

In de Nieuwe Oogst van 1 juli staat een artikel over ELAN en de broedvogelmonitoring. Indien u de Nieuwe Oogst zelf niet ontvangt, dan kunt u artikel lezen op de website van het blad. Via deze link kunt u het artikel lezen. Er is tevens een filmpje van de monitoring bijgevoegd.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

28 juni jl was de eerste Algemene Ledenvergadering van ELAN. Er waren 43 leden aanwezig.
De presentaties die daar zijn gehouden kunt u hier terugvinden:

Presentatie Algemene Ledenvergadering ELAN 28 juni

De formulieren voor de interesse in het Landschapsherstelproject vindt u hier:

Belangstelling formulier Landschapsherstelproject

Deze kunt u opsturen naar het kantoor van ELAN of via de e-mail naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland of m.haaijer@live.nl.
LET WEL; De subsidieaanvraag is (nog) niet goedgekeurd. In verband met de korte voorbereidingstijd zijn we nu alvast bezig met de interessepeiling onder de leden. Aan het formulier kunnen dus geen rechten worden ontleend.

De notulen van de vergadering zullen tzt per e-mail volgen.

Lees meer...

Broedvogelmonitoring Droge Dooradering

Binnen het stelsel ANLB2016 is de monitoring van het beheer en van de soorten een belangrijk onderdeel. Vanaf dit jaar, 2017, worden de broedvogels binnen het leefgebied Droge Dooradering in ons werkgebied gemonitord door Landschapsbeheer Friesland.

Selectie

Vooraf is een selectie gemaakt van transecten (elementen) waar de broedvogelmonitoring wordt gedaan. In totaal worden in ons werkgebied 100 transecten gemonitord, onderverdeeld in 93 lijnvormige elementen en 7 bosjes. Van deze 100 transecten liggen er op 65 elementen een beheerovereenkomst en op 35 elementen geen beheerovereenkomst.

Ieder jaar wordt 70% van de 100 elementen gemonitord.

Het is belangrijk om op langere termijn het verschil tussen beheerde (onder contract zijnde) en onbeheerde (niet onder contract zijnde) elementen in kaart te brengen.

Niet enkel de doelsoorten genoemd in het Natuurbeheerplan worden gemonitord, maar ook overige soorten.

Werkwijze

De monitoring zal ieder jaar in de contractperiode plaatsvinden. In een jaar worden de gemonitorde elementen 5x bezocht vanaf zonsopkomst. In de ochtend zijn de vogels het meest actief en kunnen de broedvogels het beste in kaart worden gebracht.

Met behulp van ogen en oren worden de broedgevallen in kaart gebracht. Zingende en alarmerende vogels kunnen een belangrijke indicatie zijn voor een broedgeval. Om een “toevallige” waarneming uit te sluiten van een broedgeval, worden er meerdere telrondes gehouden. Dit is ook belangrijk vanwege het feit dat niet alle vogels in dezelfde maanden en weken gaan broeden. De monitoring vindt plaats vanaf april t/m juni.

Dit jaar wordt de monitoring gedaan door Landschapsbeheer Friesland. De volgende jaren zullen vrijwilligers worden ingezet

Tussentijdse resultaten

Voor het leefgebied Droge Dooradering zijn er in het Natuurbeheerplan 8 doelsoorten beschreven. Van deze acht doelsoorten zijn er inmiddels van 7 soorten meerdere broedparen geteld. Een erg mooi resultaat! Enkel de Zomertortel is nog niet waargenomen. Kijkend naar de waarnemingen de afgelopen jaren van de Zomertortel is dit niet vreemd. Sporadisch wordt deze soort nog waargenomen.

Opvallend is het grote aantal broedparen Geelgorzen die zijn geteld. Daarnaast zijn er ook andere leuke/bijzondere waarnemingen gedaan. Zo vond Gerrit Tuinstra een nest van een Zwartkop en een nest van een Gekraagde Roodstaart (zie foto’s). Ook kwam hij in de vroege ochtend een jagende vos tegen in de buurt van Lippenhuizen. Meerdere jonge reekalfjes zijn gezien in de (buurt van) landschapselementen.

Bijzonder was verder een paartje Appelvinken in een houtwal. Een Appelvink is een soort die voornamelijk leeft in loofbossen. Een zeldzame waarneming voor in een houtwal. Voor roofvogels is Zuidoost Friesland ook geschikt. Zo zijn er al meerdere Boomvalken en Haviken gezien. Niet verrassend vond Gerrit Tuinstra ook meerdere broedende Buizerds.

De komende weken wordt de monitoring afgerond voor dit jaar. Uiteraard zullen we enkele resultaten communiceren.

 Nest Gekraagde Roodstaart

 Reekalf

 Nest Zwartkop

Lees meer...

Schouw Droge Dooradering van start

De schouw van de beheereenheden Droge Dooradering is vanaf 25 april van start gegaan. 
De schouw wordt uitgevoerd door een onafhankelijke schouwcommissie.

De schouwcommissie heeft als doel om de beheereenheden te beoordelen en controleren aan de hand van de beheereisen en –voorschriften. De controle is daarmee wel formeel van aard. Er wordt een adviserende werkwijze nagestreefd. Eventuele tekortkomingen in de beheereisen, -voorschriften en het beheer komen meestal voort uit onwetendheid of gebrek aan kennis. De schouw is in eerste instantie dan ook gericht op de verbetering van de kennis.

De schouwers gaan in tweetallen op pad. Voordat ze het beheer gaan schouwen nemen ze eerst telefonisch contact met de deelnemers op om een afspraak te maken. Het is de bedoeling dat de beheerders mee gaan tijdens de schouw. Zo kan er -mits dat nodig is- in het veld gelijk al advies worden gegeven door de schouwcommissie.

Zoals aangegeven heeft de schouwcommissie in eerste instantie een adviserende rol. Toch zal er in sommige gevallen een verbetering/herstel aan het element moeten plaatsvinden. In overleg met de beheerder wordt er dan een herschouw gepland waarbij het afgesproken herstel opnieuw wordt geschouwd.

In uitzonderlijke gevallen kan de schouwcommissie een element afkeuren, maar wij gaan er vanuit dat dit niet gaat gebeuren.

Uiteraard houden de schouwers rekening met het gewas; kwetsbare gewassen zal hij vanzelfsprekend niet betreden.

Hieronder vindt u een inpressie van de veldcursus voor de schouw;

Lees meer...

Cursus schouw Droge Dooradering afgerond

Eind april zal de schouw van de elementen binnen de Droge Dooradering van start gaan. De schouw zal in tweetallen worden uitgevoerd. De schouwers die voor ELAN de schouwcommissie zullen bemannen zijn: Rina van Burgstede, Bert van Noordenburg, Foppe Hemminga en Pyt Kingma. Op 30 maart en 13 april zijn de schouwerd opgeleid door Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland. Theoriegedeelte over de beheerpakketten en het toe te passen onderhoud en beheer is afgewisseld met praktijkbezoeken in het veld. De schouw wordt uitgevoerd met behulp van tablets.  

 

Lees meer...

Nieuwe website ELAN!

Elan heeft een nieuwe website! We zijn trots dit aan u te kunnen laten zien! Mocht u op- of aanmerkingen hebben dan horen we dit graag. We hopen dat u de gezochte informatie kunt terugvinden op deze site.

Lees meer...

Maalkolom Ter Idzard

Het uitgraven van de maalkolom is reeds begonnen. ANV de Tjongervallei heeft in samenwerking met Elan een project voor groen en blauwe diensten opgezet. Door het vergroten van de maalkolom is er meer waterberging mogelijk, waardoor het gemaal minder vaak hoeft aan te slaan om het water weg te pompen. Door de langere rustpauzes kan het zand in het water bezinken waardoor er hopelijk schoner water de Tjonger in wordt gepompt. Met het aanleggen zijn de oevers zo aangelegd dat er een moeras vegetatie kan ontstaan.

De afgevoerde grond is naar een deelnemende agrarier gegaan, waar land is herverkaveld, sloten zijn gedempt en nieuwe sloten zijn gegraven.

Lees meer...