Natte Dooradering

Het natuurtype natte dooradering binnen het agrarisch cultuurlandschap bestaat uit een netwerk van natte landschapselementen in de vorm van sloten, beken, kreken, moerasjes, rietlandjes en plasdras gebiedjes, maar afhankelijk van de regio ook in de vorm van poelen en andere kleine wateren.

Voor veel soorten vissen, libellen, amfibieën en vogels zijn lijn- en puntvormige wateren van groot belang voor in stand houden van populaties. Vissen zijn vooral afhankelijk van watergangen met een goede waterkwaliteit en vaak (maar niet altijd) weelderige onderwatervegetatie. Voor libellen is daarnaast ook een goed ontwikkelde oevervegetatie van belang. De meeste soorten amfibieën zijn weer afhankelijk van een combinatie van sloten of poelen met gras- of akkerland en opgaande begroeiing. In de praktijk komen puntvormige wateren, poelen in nauwe combinatie of in overlap met beheertypen uit de droge dooradering voor.

ELAN heeft voor de Natte Dooradering twee verschillende pakketten aangeboden; twee combipakketten met een botanische rand in combinatie met gefaseerd slootschonen en het pakket Poel, dat ook binnen de Droge Dooradering is aangeboden. Via de leefgebiedenkaart op de pagina ANLb kunt u zien waar contracten voor Natte Dooradering konden worden afgesloten. 

Er komt voor de periode 2018-2021 een nieuwe beperkte openstelling. Voor aanmelding binnen Natte Dooradering ga naar het kopje Nieuws. Daar staat informatie over de nieuwe openstelling en hoe u zich kunt aanmelden.

Via het navigatievenster "informatie Natte Dooradering" kunt u de benodigde informatie omtrent de Natte Dooradering terugvinden.