ELAN Zuidoost Friesland

Agrarisch Natuurbeheer

In Nederlandse provincies worden steeds meer delen van het landschap en de natuur beheerd door boeren. Dit gebeurt omdat speciale diersoorten die kwetsbaar zijn niet altijd in 'officiële' natuurgebieden, maar in agrarische gebieden leven. Als u landbouwgrond heeft en/of landschapselementen beheerd kunt u  in aanmerking komen voor een beheervergoeding vanuit het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze beheervergoeding wordt betaald vanuit de provincie, het waterschap en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Dankzij het beheer door boeren wordt de omgeving van dieren beschermd en verbeterd,  en werken zij aan de waterkwaliteit en aan de klimaatdoelen.

Snel naar leefgebieden

Snel naar de doelsoorten

Snel naar monitoring

We beheren volgens een provinciaal natuurbeheerplan, dat we gezamenlijk met onder andere Wetterskip Fryslân en de provinsje opstellen. Je vindt de interactieve kaart hier.