ELAN Zuidoost Friesland

Agrarisch natuurbeheer in 2022

Samen met bijna 400 deelnemers zetten wij ons in voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. In 2022 hebben wij ons ingezet voor de leefgebieden: 

  • Open grasland (weidevogelbeheer)
  • Open akker (akkervogelbeheer)
  • Droge Dooradering (houtwallen, elzensingels, poelen)
  • Natte Dooradering (sloten en slootkanten)
  • Water (waterkwaliteit en slootkanten)

In de afbeelding hieronder is te zien hoeveel hectare er per leefgebied wordt beheerd. 

Verdeling beheer over verschillend leefgebieden:

Open Grasland
grasland met rustperiode               151 ha
plasdras                                                 3 ha
legselbeheer*                                    481 ha
kruidenrijk grasland                           31 ha
ruige mest*                                          86 ha
hoogwaterpeil*                                      9 ha
* deze pakketten kunnen cumuleren met andere pakketten, de hectares worden dubbel geteld.
Open Akker
wintervoedsel akker                          15 ha
meerjarige vogelakker                        7 ha
kruidenrijke akkerranden                    8 ha
Droge Dooradering
poel en klein historisch water           6 ha
elzensingels                                         5 ha
houtwallen                                         76 ha
bomenrijen                                        0,5 ha
solitaire bomen                              0,02 ha
hakhoutbosje                                     33 ha
bosje en bossingel                            50 ha
botanische weiderand                      36 ha
botanisch hooiland                           87 ha
Natte Dooradering / water
botanische weiderand
             met uitgesteld maaien      236 ha
ecologisch slootschonen                15 ha