ELAN Zuidoost Friesland

ANV De Âlde Delte

De vereniging voor Agrarisch Natuur-en landschapsbeheer “De Alde Delte” is opgericht op 16 december 2004, door een bestuurslid van de NLTO afdeling Opsterland Oost en een bestuurslid van NLTO afdeling Opsterland West.

Bestuurssamenstelling

Warner van der Leeuw (voorzitter)
Janssenstichting 11, 9245 VJ Nij Beets
E: warnervanderleeuw@hotmail.com
T: 06-57587181

Germ van der Heide (secretaris)
Sevenaerspad 3,  8413 CV Oudehorne
E: germvanderheide@gmail.com
T: 06-30880809

Albert Mellema (penningmeester)
Âldhôf 9,  9246 TM Olterterp
E: amellema@live.com
T: 06-10944091

Over ANL De Alde Delte

De eerste activiteiten van de ANV bestonden uit invoeren en begeleiden van weidevogelbeheer rondom de dorpen Nij Beets,  Tijnje en Terwispel in de periode 2005-2010. En met een vervolg in de jaren 2011-2016.

De administratie van de ganzen-gedooggebieden en de invulling van beheer in de EHS-gebieden werden daar aan toegevoegd.

Op 16 januari 2008 is de “houtkachel”,  de biomassa-installatie in Beetsterzwaag, die warmte levert aan twee gebouwen van de zorginstelling Lindensteyn in gebruik genomen. Dit project is gefinancierd door Europa en uitgevoerd door de Alde Delte. De biomassa installatie levert nu zelfstandig duurzame energie. Als er in de directe omgeving vraag is naar duurzame energie dan kan de capaciteit verdubbeld worden.

In 2010 was de Alde Delte één van de ANV’s die gezamenlijk de overkoepelende organisatie ELAN opgericht hebben. Het agrarisch natuurbeheer in Opsterland loopt nu via ELAN,  dat in 2015 een collectief geworden is.  Deze wijziging was nodig om het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost Friesland te kunnen continueren en uit te breiden.

De Alde Delte heeft ruim 100 leden,  waarvan een klein deel aan weidevogelbeheer doet. Een groot deel beheer heeft in de droge dooradering met  houtwallen en elzen singels en een aantal leden beheer van botanische ranen en sloten doet in de natte dooradering. .

De Alde Delte  is een jonge ANV,  die openstaat voor vernieuwing en samenwerking, op diverse gebieden. Hieronder vallen natuurlijk  het agrarisch natuurbeheer en de biodiversiteit, maar ook de verduurzaming van de landbouw en de veenweide problematiek.

Activiteiten van De Alde Delte

Het begeleiden van de beheerders van het agrarisch natuurbeheer in samenwerking met ELAN Zuidoost Friesland. Begeleiden en informeren van deelnemers Ganzenfoerageergebieden
Biodiversiteit stimuleren door zonnebloemen rondom mais percelen te zaaien in 2018. In 2019 is deze actie wederom opgezet in samenwerking met Frisian Seeds en nu met bloemrijke randen.  

De bloemen betekenen niet alleen een verfraaiing van het landschap maar zijn ook erg intrek bij vlinders,  bijen en insecten.