ELAN Zuidoost Friesland

Beheercontracten Droge dooradering

Beheerpakketten en pakketomschrijving; Bomenrij, Solitaire boom (Boom op landbouwgrond), Hakhoutbosje, Bosje, Houtwal en -singel, Elzensingel, Botanisch waardevol grasland, Poel en klein historisch water

Perioden/maanden van onderhoud per pakket

Beschrijving van beheer van landschapselementen; Hierin is beschreven hoe beheer/onderhoud dient te worden uitgevoerd

Wet- en regelgeving; Flora- en Faunawet, gemeentelijke regelgeving. Informatie omtrent kap van bomen en aantallen overstaanders

Gedragcode bosbeheer; Hierin staan de regels omtrent elementen waarin een dassenburcht zit, holtebomen en bomen met een roofvogelnest

Toelichting beheercontract

Algemene Voorwaarden ELAN

Controle- en Schouwprotocol

Herstel- en sanctieprotocol (nieuw per 1-6-2018)