ELAN Zuidoost Friesland

Categorie klimaat

De categorie Klimaat is gericht op klimaatbeheermaatregelen die CO2-vastlegging, het verminderen van broeikasgassen en het vasthouden en afvoeren van water als doelstelling hebben. Deze doelstelling is opgesplitst in klimaatmitigatie (verzachten van gevolgen van de klimaatverandering) en klimaatadaptatie (inspelen op klimaatverandering). De invulling van deze categorie is tot stand gekomen samen met het waterschap en de provincie.