ELAN Zuidoost Friesland

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 1

Samen met Landschapsbeheer Friesland en de zes andere Friese collectieven werken wij aan het project 'Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslân', ook wel HAC-F genoemd. Het Friese cultuurlandschap is al stokoud en kent een rijke geschiedenis. Van de terpenbouwers tot de naoorlogse boeren, ze hebben allemaal hun stempel gedrukt op wat wij het agrarisch cultuurlandschap noemen. Dat het Friese platteland door de eeuwen heen al meermaals van aanblik veranderde, is dan ook niet meer dan logisch.

Om de identiteit van ons cultuurlandschap te behouden, moeten we er voor waken dat we bepaalde landschapselementen niet volledig laten verdwijnen. Daarbij speelt dat er tegenwoordig heel veel wordt gevraagd van het agrarisch gebied. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor waterberging, koolstofopslag, weidevogelbeheer, agroforestry enz. Duidelijk een multifunctionele invulling van het landschap.

Met het project 'Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân' werken we samen met de boeren aan het behoud en herstel van het agrarisch cultuurlandschap. Hierbij is natuurlijk wel oog voor een goede moderne inpassing in de bedrijfsvoering. Op deze manier hopen we een positieve bijdrage te leveren aan een biodivers cultuurlandschap, wat ook past bij de bedrijfsvoering van de huidige boer. Daarbij wordt of blijft het buitengebied zo ook aantrekkelijk voor passanten. 

Een mooi project om met verschillende partijen aan te werken. 

Maatregelen in ELAN-gebied
Voor het herstel van het agrarisch cultuurlandschap zijn twaalf maatregelen opgesteld. Drie daarvan worden ook uitgevoerd in het ELAN-gebied. Het gaat hierbij om: 

  • Aanleg en herstel biodiverse akkerelementen in open akkergebied
  • Aanleg duikers in open akker- en natte dooraderingsgebied
  • Herstel opvaarten naar historische boerenerven

Uitgebreidere informatie, over de uit te voeren maatregelen, is te vinden op de projectpagina van Landschapsbeheer Friesland. 

Financiering project
Het project “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân” is een project waarin in samenwerking met de zeven Friese collectieven en Landschapsbeheer Friesland wordt gewerkt aan het herstellen van het agrarische cultuurlandschap in de provincie. Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), uit ELPFO (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”) en door de Provincie Fryslân. Voor het realiseren van het project is een subsidie van 1,66 miljoen beschikbaar gesteld