ELAN Zuidoost Friesland

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân '21-'24

Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang de levensaders voor natuur op het platteland. Dergelijke elementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een inspiratiebron voor natuurvriendelijke oplossingen op het gebied van waterberging en CO2-opslag. Ze kunnen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die combinatie van redenen werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de Friese agrarische collectieven aan het herstel van oude cultuurlandschappen en landschapselementen.

Voor het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Mensen die mee willen doen hoeven niet per se lid van een agrarisch collectief te zijn. Voor meer informatie over de maatregelen of om een aanmelding in gang te zetten kunnen geïnteresseerden terecht op de uitgebreide webpagina die Landschapsbeheer Friesland voor dit project heeft vervaardigd.

Historische cultuurlandschappen
In een cultuurlandschap – een door de mens aangelegd landschap – is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. De identiteit die historische generaties aan onze Friese cultuurlandschappen hebben meegegeven is gebaseerd op deze samenhang. Bij de herstel- en aanlegwerkzaamheden wordt hier rekening mee gehouden. De maatregelen zijn daarom gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria.

Maatregelen in ELAN-gebied
Voor het herstel van het agrarisch cultuurlandschap zijn twaalf maatregelen opgesteld. Tien daarvan worden ook uitgevoerd in het ELAN-gebied. Het gaat hierbij om: 

Uitgebreidere informatie, over de uit te voeren maatregelen, is te vinden op de projectpagina van Landschapsbeheer Friesland. 

Financiering
Het project “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân”, ook wel bekend onder de term HAC-F 2021-2024, is een project waarin in samenwerking met de zeven Friese collectieven en Landschapsbeheer Friesland wordt gewerkt aan het herstellen van het agrarische cultuurlandschap in de provincie Fryslân. Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), uit ELPFO (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”) en door de Provincie Fryslân. Voor het realiseren van het project is een subsidie van         € 3,32 miljoen beschikbaar gesteld.

Informatie
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina van dit project of op de website van Landschapsbeheer Friesland. Daar zijn ook de contactgegevens van de betrokken projectleden te vinden.