ELAN Zuidoost Friesland
2020 was in Zuidoost-Friesland wél een goed weidevogeljaar

2020 was in Zuidoost-Friesland wél een goed weidevogeljaar

Maandag 25 januari 2021

2020 was in Zuidoost-Friesland wél een goed weidevogeljaar

Ondanks de slechte cijfers voor weidevogels in Fryslân in 2020, ging het in onze regio best goed. Dit bleek uit het jaarbericht 2020 Weidevogels in Fryslân. Een samenwerking tussen de Bond Friese Vogelwachten, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Predatoren, warmte en droogte
De lente van 2020 was vooral erg warm en droog. Grutto’s begonnen relatief laat met broeden. Na de muizenpiek van 2019 waren er veel predatoren actief en was het broedsucces vaak laag. In Zuidoost-Friesland werden meer kieviten en scholeksters uitgebroed, zie ook het kaartje hieronder.

Redenen van succes
ELAN ziet de volgende achtergronden bij het relatieve goede weidevogeljaar 2020:

  •  Verantwoord predatorbeheer onder andere de pilot Steenmarter,
  • Gemotiveerde ELAN-deelnemers met gevarieerd beheer, waaronder de aanleggen van diverse plasdrassen (zoals in Nijetrijne),
  • Goede inrichting van weidevogelmozaïeken. Dat wil zeggen: slim aangesloten stukken weiland met weidevogels, goed voor de bescherming van kuikens,
  • Enthousiaste nazorgers van de Vogelwacht.

Fries aandeel <40%
Het Bruto Territoriaal Succes, een grove maat voor het aandeel succesvol uitgekomen nesten, bedroeg minder dan 40%. De Friese organisaties spreken dan ook van een historisch slecht weidevogeljaar.

Tweede keer
Het was voor de tweede keer dat er cijfers over Friese weidevogels gebundeld werden in een gezamenlijk jaarbericht. Het bericht geeft een goede indruk van het broedseizoen in 2020 van de weidevogelsoorten Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster.