ELAN Zuidoost Friesland

300.000 voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland

Maandag 22 januari 2018

300.000 voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland

Afgelopen week heeft Provincie Fryslân met het toekennen van een eenmalige subsidie van 300.000 euro aan het Collectief ELAN ervoor gezorgd dat het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zuidoost Friesland voortgezet kan worden. "We zijn hier erg blij mee omdat we na een traject van enkele jaren, onze inzet voor het opnieuw in beheer brengen van landschapselementen, gesteund zien worden"  Zegt Wilco de Jong,  vanaf 2012 voorzitter van ELAN. 

Biodiversiteit

ELAN is in 2010 ontstaan uit 5 agrarische natuurverenigingen die voor 2016 het Agrarisch Natuurbeheer (SNL) voor hun leden regelden. Met ingang van 2016 kan dat alleen nog via een collectief geregeld worden. "De switch naar het nieuwe natuurbeheer (ANLB) was voor ELAN geen eenvoudige opgave. Door de budgetten voor weidevogels te koppelen aan het aantal gruttoparen en hierbij de andere weidevogels buiten beschouwing te laten, kon 75% van het weidevogelbeheer niet worden voortgezet". Het ANLB kent verschillende leefgebieden, waarmee Provinsje Fryslân ELAN een unieke kans gaf om eindelijk landschapselementen in beheer te brengen en de al aanwezige biodiversiteit in Zuidoost Friesland te behouden en te verbeteren". 

Op zoek naar nieuwe deelenemers

Sander Zonderland, medewerker van ELAN: "Een bestaand weidevogelgebied overbrengen in het nieuwe ANLB is eenvoudiger te doen omdat zowel deelnemer als organisatie bekend zijn met de werkwijze. Voor 'Droge dooradering', het landschapsbeheer, was dat moeilijker omdat we op zoek moesten naar deelnemers, de beste gebieden en omdat er nog geen registratie van de landschapselementen bekend was bij RVO. Samen met Landschapsbeheer Friesland en mensen in het veld hebben we uiteindelijk 273 deelnemers met in totaal 220 hectare landschapselementen bereid gevonden om mee te doen.”

Hogere kosten

Collectieven mogen 15 -20 % van hun omzet inzetten om de overhead te dekken. Voor collectieven die bestaand weidevogelbeheer overgenomen hebben, is dit voldoende. Voor ELAN waren de aanloopkosten voor het opbouwen van het nieuw leefgebied 'Droge dooradering', vele malen hoger.  Dit heeft uiteindelijk dermate zwaar op de overhead gedrukt, dat het voortbestaan van het collectief in het geding kwam.  Wilco de Jong: "We wisten van te voren wel waar we aan begonnen, maar door de onbekendheid van het nieuwe systeem konden we onvoldoende inschatten wat de kosten zouden gaan worden. ELAN en Provinsje Fryslan waren er gezamenlijk echter van overtuigd dat het niet indienen van een gebiedsaanvraag geen optie was. Daarmee zouden we het gebied en de deelnemers een kans op het verbeteren van de biodiversiteit in Zuidoost Friesland ontnemen".

925 hectare in beheer

ELAN zet op dit moment van het totale Friese ANLB budget van 14 miljoen 1,2 miljoen om. Het ANLB budget is verdeeld over 3 leefgebieden. Naast de 273 deelnemers aan 'Droge dooradering' doen er ook 30 deelnemers mee aan 'Open grasland' (weidevogelbeheer) en 38 deelnemers aan 'Natte dooradering' (waterkwaliteit / biodiversiteit). In totaal heeft ELAN nu 341 deelnemers en 925 hectare gecontracteerd beheer.