ELAN Zuidoost Friesland

Bijeenkomst onderzoekproject Klimaatrobuust Waterbeheer op Friese Zandgronden

Vrijdag 7 juli 2023

Bijeenkomst onderzoekproject Klimaatrobuust Waterbeheer op Friese Zandgronden

Het onderzoeksproject Klimaatrobuust Waterbeheer op Friese Zandgronden loopt dit jaar ten einde, daarom is er op 29 juni een bijeenkomst voor deelnemers en geïnteresseerden georganiseerd om de opgedane ervaringen en uitkomsten van de meetgegevens te delen.

Dit onderzoek is zowel in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden als in ELAN Zuidoost Friesland gedaan, bij deelnemers die op bedrijfsniveau maatregelen hebben genomen om “water vast te houden”.  Water vasthouden kan op verschillende manieren, eenvoudig door bochtstukken op duikers te plaatsen maar ook door peilgestuurde drainage. Het doel is het realiseren van een hogere grondwaterstand in het voorjaar zodat er minder droogteschade optreedt.

Bij deze praktijkproeven zijn de grondwaterstanden gemeten en deze zijn ingevoerd in modellen, om de effecten van het watervasthouden te berekenen.

Per praktijkproef zijn de resultaten gepresenteerd en de conclusies zijn:

  • De beste resultaten worden bereikt door een aanpak op bedrijfs- en/of perceelsniveau
  • Er is altijd af- en/of uitspoeling dus water loopt altijd weg, alleen vertraging mogelijk
  • Kosten hoeven niet altijd hoog te zijn met bijvoorbeeld bochtstukken is al een verhoging van het slootniveau mogelijk
  • Als het grondwater bij zandgronden verder uitzakt dan 1 meter onder maaiveld is de capillaire werking verdwenen

Vanuit het Wetterskip is sinds 1 juli een subsidieregeling voor waterconservering opengesteld (wetterskipfryslan.nl/melden-en-regelen/subsidieaanvragen/subsidie-waterconservering-op-de-zandgronden)

Bij het opstellen van een bedrijfsplan voor waterconservering en/of inrichtingsmaatregelen op bedrijfsniveau vergoedt het Wetterskip een deel van de kosten.