ELAN Zuidoost Friesland

Boost voor het coulisselandschap

Zaterdag 29 oktober 2022

Boost voor het coulisselandschap

Het coulisselandschap van Fryslân bestaat uit boeren- én particuliere percelen met houtwallen en elzensingels, poelen en bosjes. Menselijk handelen heeft dit Friese cultuurlandschap gevormd. Voor het behoud van dit landschap, en daarmee ook de kenmerkende flora en fauna, heeft Landschapsbeheer Friesland samen met de agrarische collectieven ELAN, It Lege Midden, Noardlike Fryske Wâlden en Waddenvogels én particulieren gewerkt aan het herstel van deze kenmerkende landschapselementen. Binnen het project ‘Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering’ zijn in ELAN gebied totaal 59 kilometer aan houtwallen en elzensingels, 28 poelen, 12 hectare aan bosjes en 183 solitaire bomen en bomenrijen hersteld en versterkt, waarvan een deel ook nieuw aangelegd. Het project werd vrijdag 28 oktober afgesloten. ELAN voorzitter Kees van de Lageweg sprak de aanwezigen toe namens de deelnemende agrarische collectieven. 

Het coulisselandschap wordt door de provincie aangeduid als ‘leefgebied Droge Dooradering’. Dit landschap trekt veel insecten, vogels en andere dieren aan waardoor de biodiversiteit in deze gebieden groot is. De geelgors stond tijdens deze bijeenkomst symbool hiervoor.

Deputearre Douwe Hoogland: “It agraryske kultuerlânskip fan Fryslân wolle wy behâlde en fersterke. Dit projekt is dêr in pracht foarbyld fan. Sa kin ús neiteam ek genietsjen bliuwen fan de karakteristike dykswâlen en elsesingels.”

Vogels, libellen en kikkers

Binnen het project zijn in samenwerking met de leden van de agrarische collectieven en particulieren, landschapselementen hersteld. Bij houtwallen en elzensingels zijn nieuwe bomen aangeplant en rasters vervangen. In totaal zijn er meer dan 160.000 bomen en struiken geplant. Bomen zijn omgezaagd waardoor de stobben weer  uitlopen zodat er meerdere stammen ontstaan. Dit is  al eeuwen gebruikelijk in het Friese agrarische cultuurlandschap. Het omzagen heeft ook als effect dat (rozen)struiken en kruiden weer de kans krijgen om te groeien. De ondergroei van struiken en kleine bomen is bijvoorbeeld belangrijk voor allerlei vogelsoorten waaronder de geelgors. Ongewenste soorten zoals de Amerikaanse vogelkers zijn verwijderd. Op de lege plekken zijn inheemse soorten geplant zoals els, eik, lijsterbes, meidoorn en hondsroos.

Poelen bieden ruimte voor soorten als libellen en kikkers. Binnen het project zijn ook kleine bosjes en poelen hersteld. In totaal zijn 37 poelen met de kraan opgeschoond of nieuw aangelegd.

Samenwerking

Het project ‘Herstel en Versterken Landschap Droge Dooradering Fryslân’ is een project van Landschapsbeheer Friesland en de agrarische collectieven ELAN, It Lege midden, Noardlike Fryske Wâlden en Waddenvogels. Het projectteam werkte samen met 275 deelnemers, boeren en particulieren. Het project is gefinancierd uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) met 50% uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en 50% door Provinsje Fryslân. De totale investering bedroeg 2,6 miljoen euro.