ELAN Zuidoost Friesland

ELAN start met Insectenmonitoring

Maandag 22 mei 2023

ELAN start met Insectenmonitoring

Als ELAN zetten we ons met elkaar al jaren in voor meer biodiversiteit in Zuidoost-Friesland. Dit doen we gezamenlijk door diverse pakketten af te sluiten voor agrarisch natuurbeheer. De laatste jaren hebben we ons ook specifiek gericht op insecten, door het zaaien van inheemse bloemen-mengsels, zowel bij agrarische deelnemers als particulieren, via het project Zaaien in Zuidoost. 

De effecten van het beheer van houtwallen en -singels wordt gemeten door broedvogelmonitoring uit te voeren. Hierbij wordt meerdere keren per jaar in een aantal vooraf bepaalde houtwallen onderzocht welke broedvogels aanwezig zijn. Om te onderzoeken wat het effect van de bloemenstroken op de biodiversiteit is, heeft het bestuur van ELAN besloten om dit jaar van start te gaan met monitoring van vlinders en hommels. 

Hoe gaat de insectenmonitoring in zijn werk?
De monitoring wordt bij een vooraf vastgesteld aantal beheereenheden uitgevoerd. Hierbij wordt gezorgd voor een spreiding in bodemsoort (zand / veen), landschapstype (open / gesloten) en ligging (open of langs opgaande landschapselementen). De betreffende ELAN-deelnemers worden hier per mail over geïnformeerd.

De inventarisatie wordt verdeeld over vijf telrondes tussen eind mei en september en uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland.

Naast het waarnemen van de volwassen insecten kan er tijdens veldwerkzaamheden ook gelet worden op rupsen of zelfs nog andere stadia (ei of pop), maar deze zijn veel minder gemakkelijk te vinden dan de volwassenen, tenzij er specifiek naar gezocht wordt.

Wanneer tellen?
De weersomstandigheden moeten zodanig zijn dat de insecten actief zijn als de telronden worden uitgevoerd. Ook het tijdstip op de dag speelt hierbij mee. Per telronde worden de verschillende beheereenheden éénmaal bezocht en tijdens dat bezoek wordt er in rustig tempo door de beheereenheid gelopen, waarbij alle waargenomen dagvlinders, hommels en sprinkhanen als stip op de kaart worden genoteerd. Ook de plant waarop de soort is gevonden wordt hierbij vermeld.

Andere soorten aanwezig?
Naast dagvlinders zullen er tijdens de veldbezoeken ook interessante waarnemingen van dagactieve nachtvlinders en ‘overige fauna’ zoals zoogdieren en interessante vogels genoteerd worden als stip op kaart, tenzij er erg veel waarnemingen van deze groepen zijn, waarbij er teveel tijd gaat zitten in het noteren ervan.

Doet u ook mee?
Wellicht monitort u zelf ook vlinders op uw bedrijf via BIMAG of komen er vrijwilligers op uw bedrijf insecten monitoren. Als dat zo is zijn wij erg benieuwd naar de resultaten. We zouden het erg op prijs stellen als u deze gegevens met ons wilt delen. Dat kan door de gegevens te mailen naar info@elan-zofriesland.nl