ELAN Zuidoost Friesland
ELAN werkt in 2020 ook aan beheer van akkers

ELAN werkt in 2020 ook aan beheer van akkers

Vrijdag 22 november 2019

ELAN werkt in 2020 ook aan beheer van akkers

In 2020 gaat ELAN ook aan het werk met het agrarisch natuurbeheer van akkers. Er wordt gestart in de omgeving van Oosterwolde, tussen de natuurgebieden Fochtelooerveen en het Drents Friese Wold. Door deze akkers in te zaaien en natuurvriendelijk te beheren moeten ze (nog) aantrekkelijker worden voor vogels zoals de patrijs, de geelgors en de gele kwikstaart.

Stapstenen

Het werken aan de akkerranden is een aanvulling op het huidige beheer van weilanden, houtwallen en -singels, poelen en waterstromen in Zuidoost-Friesland. Invulling van agrarisch natuurbeheer tussen de genoemde natuurgebieden zorgt voor “stapstenen”, wat de verbinding tussen de gebieden vergroot.

Overwinterende vogels

Het agrarisch natuurbeheer van de akker houdt in dat de akkerranden worden voorzien van kruidenrijke zaadmengsels, granen en eiwitgewassen zoals klavers. De bloemen en planten die gezaaid worden zijn erg geschikt voor broedende vogels en insecten. Maar ook overwinterende vogels kunnen er van eten en daarmee aansterken in een voor dieren vaak moeilijk seizoen.

Goed voor roofvogels

Naast voedselvoorziening biedt een akkerrand een goede schuilplaats voor vogels, amfibieën en zoogdieren. De randen en het beschikbare voedsel trekken ook muizen aan, die weer als voedsel dienen voor bijvoorbeeld de roofvogels Grauwe Kiekendief en de Velduil.

Kaartje van de eerste akkers in Zuidoost