ELAN Zuidoost Friesland

Geelgorzen en Roodborsttapuiten

Maandag 6 juni 2022

Geelgorzen en Roodborsttapuiten

foto: Jac Janssen

Net als in voorgaande jaren worden ook dit jaar weer vogels geïnventariseerd. In opdracht van de Provinsje Fryslân gaat het om de monitoring van broedvogels, binnen het leefgebied Droge Dooradering. In een selectie van houtwallen en singels worden door vrijwilligers en medewerkers van ‘Altenburg & Wymenga Ecologisch onderzoek en advies’ en Landschapsbeheer Friesland de vogels geïnventariseerd, zowel in de Noardlike Fryske Wâlden, op Terschelling als in ELAN-gebied.
 

De inventarisaties worden over het algemeen ’s morgens vroeg uitgevoerd en het gros van de vogels wordt herkend op basis van geluid. Afhankelijk van de toestand van een houtwal of singel is er een bepaalde broedvogelbevolking aanwezig. Zo zijn er vaak verschillende kleine zangers zoals zwartkop en tuinfluiter aanwezig, als er een rijke onderbegroeiing is.

In ELAN-gebied is de geelgors een veel voorkomende soort in de houtwallen en singels, al lijkt het erop dat de aantallen dit jaar wat kleiner zijn dan voorgaande jaren. In de eerste ronden werd ook de roodborsttapuit wat minder gezien, maar in de latere ronden werd die toch weer wat vaker aangetroffen, zingend of alarmerend, wellicht vanwege de aanwezigheid van een nest met jongen. 

Daarnaast worden in opdracht van ELAN de broedvogels in diverse beheereenheden binnen het leefgebied Open Akker geïnventariseerd. Ook hier worden geelgors en roodborsttapuit geregeld waargenomen, maar zij zullen de akkers vooral gebruiken als foerageergebied, en broeden in aangrenzende houtwallen of slootkanten. Binnen dit leefgebied zijn de gele kwikstaart, veldleeuwerik en graspieper soorten die zullen broeden in de beheereenheden.