ELAN Zuidoost Friesland
Hoe gaat het met vissen en reptielen bij agrarisch natuurbeheerders?

Hoe gaat het met vissen en reptielen bij agrarisch natuurbeheerders?

Donderdag 29 oktober 2020

Hoe gaat het met vissen en reptielen bij agrarisch natuurbeheerders?

Afgelopen jaar is er in Fryslân door meer mensen váker gekeken naar vissen en reptielen, zodat we beter weten hoe het met deze diersoorten gaat. De resultaten komen nu binnen en lijken positief. Voor Zuidoost-Friesland belangrijke soorten als kleine modderkruiper, bittervoorn en grote modderkruiper lijken bij deelnemers even veel of beter te doen in het agrarisch natuurbeheer.

Kilometerhokken

Het tellen van reptielachtigen en vissen wordt gedaan in zogenaamde km-hokken, denkbeeldige velden van 1 bij 1 kilometer, waaronder veel land van ELAN-deelnemers aan agrarisch natuurbeheer. De monitoring is in 2020 in Friesland opgeschaald omdat de procincie graag meer wilde tellen, naast de landelijke monitoring. Dat betekent dat er in 50 verschillende km-hokken geteld is en er meer sloten onderzocht werden. De helft van de 'hokken' bestaat uit land van ELAN-boeren, zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt met de andere helft. Land van boeren met sloten waarop geen beheerpakket is afgesloten.

Bittervoorn doet het goed bij ELAN-boeren

De trefkans van de amfibieën lijkt dit jaar wel laag te zijn, waarschijnlijk vanwege de hitte en droogte in het voorjaar en de zomer. De kleine modderkruiper lijkt dit jaar ongeveer evenveel gevonden te worden in ANLb-locaties als in referentielocaties. De bittervoorn lijkt het beter te doen in Friesland waar agrarisch natuurbeheer wordt toegepast, waaronder het land van ELAN-deelnemers. Voor grote modderkruiper wachten we nog op de precieze resultaten. Bovenstaande conclusies zijn inschattingen op basis van ruwe data, maar het geeft al wat inzicht.

Grote modderkruiper lijkt vaker voor te komen

Het tellen van de grote modderkruiper gebeurt 2019 ook beter en meer. Vorig jaar vonden we de soort in 25% van de kilometerhokken, in 2018 was dat nog maar 10%. In 2020 hebben we dus aanvullende hokken opgenomen voor grote modderkruiper. Het is nog afwachten hoe die percentages uitkomen, maar de hoop is dat hier ook minimaal 25% gescoord wordt.

 Daarnaast wordt er in Fryslân nog gemonitord op poelkikker (11 hokken), rugstreeppad (16 hokken), kamsalamander (4 hokken) en heikikker (35 hokken). We hebben nog niet alle resultaten binnen, dus daar is helaas nog niet veel over te zeggen.

Headerfoto: Saxifraga-Kees Marijnissen