ELAN Zuidoost Friesland

Met drone op zoek naar velduil

Donderdag 30 mei 2024

Met drone op zoek naar velduil

Tijdens de broedvogelmonitoring voor akkervogels werd door Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland in april en in mei een velduil waargenomen in en nabij een vogelakker die in beheer is bij een ELAN-deelnemer in Elsloo. Bij de eerste waarneming van de velduil in april vloog de uil uit de vogelakker en in de volgende telronde zat de velduil op een paal naast de akker.

Vogelakker
Vogelakkers zijn bedoeld voor vogels die er broeden, zoals veldleeuwerik en gele kwikstaart, maar ook voor muizen etende roofvogels en uilen. Omdat de vogelakkers ook in de winter aanwezig zijn profiteren deze soorten er ook van. Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie zich kan opbouwen en er stabiliteit in de bodem en vegetatie ontstaat, voor bijvoorbeeld insectenpopulaties. Een vogelakker moet na een paar jaar vernieuwd of verplaatst worden, al dan niet gedeeltelijk.

Velduil aanwezig?
Een vogelakker mag jaarlijks deels gemaaid worden vanaf 1 juni. Velduilen kunnen broeden in landbouwgewassen; ook in luzerne- / klaverstroken van een vogelakker. De broedperiode van de velduil kan tot ver in juni zijn.

Om erachter te komen of er een broedende velduil in de vogelakker zat, heeft ELAN een drone-piloot ingeschakeld die gespecialiseerd is in het detecteren van (weide) vogelnesten in het boerenland.

Drone ingezet
Op de vroege ochtend van 23 mei is er met de drone gezocht naar een mogelijke velduil. Helaas bleek er geen broedgeval te zijn in de vogelakker. Wel werden er een ree met een kalf gevonden. Deze dieren maken ook gebruik van de beschutting van een vogelakker.