ELAN Zuidoost Friesland

"Minder regels en meer ruimte voor het composteren bij de boer"

Zaterdag 5 september 2020

De provincie Fryslân is samen met Wetterskip Fryslan, Circulair, Friesland, Circulair Terreinbeheer, FUMO en de gemeente Sudwest-Fryslân in gesprek met de landelijke overheid om het lokaal composteren met 'groenstations' makkelijker te maken. Nu is er nog sprake van frustratie vanwege regeldruk. ELAN deed mee aan een pilot, maar deelnemers haakten af omdat ze werden gezien als afvalverwerkers en de hierbij horende (extra) regels.

Minder vervoerskosten, minder uitstoot, betere organische meststof

Met de groenstations leveren gemeenten, burgers en Wetterskip bladafval en ander natuurlijk groen aan bij een lokale boer, die het op het erf omzet tot compost, of een vergelijkbaar materiaal. De gedachte is dat de aanpak leidt tot minder vervoerskosten en betere (organische) meststof voor het bemesten van land. Daarnaast leidt het tot minder uitstoot als het snoeiaval lokaal wordt verwerkt, in plaats van een afvalverwerker buiten de regio. Het organische eindproduct (sommigen zeggen 'compost') kan ook worden gebruikt voor het verbeteren van de grondstructuur.

'Wat lokaal is, moet je lokaal houden'

De provincie Fryslân zegt dat de Friese initiatieven een lokaal karakter hebben en daarom ook lokaal beoordeeld moeten kunnen worden. Eerder in 2020 heeft het provinciaal bestuur versoepelingen besproken met het rijk. Dit blijkt uit antwoorden op vragen die gesteld zijn door de FNP Fryslân nadat de statenleden op bezoek waren bij ELAN rond het thema 'composteren bij de boer.'

De antwoorden van het college van Gedeputeerde Staten lees je hier