ELAN Zuidoost Friesland

Nest zeldzame velduiltjes vliegt uit in Nijeholtwolde

Maandag 17 juli 2023

Nest zeldzame velduiltjes vliegt uit in Nijeholtwolde

Op een maïsland in Nijeholtwolde broedde afgelopen juni een velduil zes eieren uit, vier kuikens  vlogen succesvol uit. Bij een deelnemer aan het agrarisch natuurbeheer van ELAN Zuidoost-Friesland werd het uilennest in april opgemerkt, vooraf aan het inzaaien. Om de uiltjes zo min mogelijk te verstoren is er tussen de boer en ELAN een beheerplan gemaakt. Met succes.

Rode lijst

De velduil staat op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels als ‘ernstig bedreigd’. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw waren er ongeveer 130-185 broedparen in Nederland, tegenwoordig schommelt het aantal broedparen in Nederland rond de 20. De meeste hiervan zitten op de Waddeneilanden en in de provincie Groningen. Deze vondst, door een oplettende nazorger voor weidevogelbeheer, is dus bijzonder te noemen en hangt mede samen met de grote muizenpopulatie. De velduil is eigenlijk een nomade en gaat daar, waar voldoende voedsel is.

Agrarisch natuurbeheer
De eigenaar van het maïsperceel is een actieve deelnemer aan agrarisch natuurbeheer bij ELAN Zuidoost-Friesland. Sinds jaar en dag zet hij zich in voor weidevogelbeheer en biodiversiteit op zijn bedrijf. Dit doet hij door onder andere rustperiodes aan te houden op een deel van zijn land zodat weidevogels daar in alle rust kunnen broeden. Maar ook heeft hij kruidenrijke akkerranden ingezaaid, waar zowel vogels als kleine zoogdieren foerageren en schuilen. Dat dit jaar de velduilen zijn land hebben weten te vinden is wel een kroon op zijn inzet voor agrarisch natuurbeheer.  

Aangepast beheer
Het nest werd eind april gevonden, vlak voordat het land bewerkt moest worden om de maïs in te zaaien. De velduil had een nest gemaakt in de groenbemester. Aangezien de velduil erg verstoringsgevoelig is, heeft de vogelwacht in samenspraak met ELAN en de landeigenaar een beheerplan opgesteld. De landeigenaar heeft ruim een halve hectare rondom het nest, niet bewerkt en ingezaaid. ELAN heeft ervoor gezorgd dat hij een vergoeding heeft ontvangen voor gederfde opbrengsten voor deze oppervlakte waar hij nu geen maïs kon verbouwen. Op deze manier kon de velduil de jongen grootbrengen én kan de landeigenaar voer aankopen, die hij nu niet op dat stuk grond kon verbouwen

Uit de zes eieren die in het nest lagen, zijn uiteindelijk vier jongen grootgeworden. Deze zijn op 10 juni jl. geringd door de Uilenwerkgroep. Dit moet vlak voordat de jongen vliegvlug worden, anders zijn ze niet meer te vinden.

                                                                                                                                                            foto: Klaas Vellinga

                                                                                                                                                                                                                                                                               foto: Jetty Haaijer