ELAN Zuidoost Friesland

Slootschonen met baggerpomp?

Dinsdag 15 november 2022

Slootschonen met baggerpomp?

Het leefgebied Natte Dooradering richt zich op het leven in- en rondom de sloot. Tot nu toe was het bij ELAN mogelijk om een pakket 'ecologisch slootschonen in combinatie met een botanische weiderand' af te sluiten binnen het leefgebied Natte Dooradering. Het ecologisch slootschonen gebeurt dan door middel van hekkelen met een maaikorf of ecoreiniger. Voor komende periode willen we polsen of er daarnaast ook belangstelling is voor het slootschonen door middel van een baggerpomp (ook in combinatie met een botanische weiderand).

Hoe werkt het baggeren?
In de periode van 1 augustus tot 1 november wordt er jaarlijks over 20-50% van de totale slootlengte gebaggerd met de baggerpomp. Het baggeren gebeurt in het midden van de sloot, zodat het talud en de oeverzone gespaard blijven. Bij het baggeren wordt gestreefd naar het realiseren van een waterdiepte van 60 cm. 

Zie hier een instructiefilmpje https://www.youtube.com/watch?v=FWycN6wXbpg 

Heeft u belangstelling voor baggeren? Meld u dan aan via info@elan-zofriesland.nl