ELAN Zuidoost Friesland

Stand van zaken composteren in Zuidoost-Friesland

Zaterdag 4 december 2021

Stand van zaken composteren in Zuidoost-Friesland

Het lijkt misschien wat stil aan het front als het om composteren gaat. Maar niets is minder waar. Samen met afgevaardigden van de andere Friese collectieven hebben we regelmatig overleg met de stichting Agricycling van melkveehouder Pieter van der Valk. 

We willen als collectieven een soort van platform functie uitoefenen tussen groepen van boeren die op hun eigen erf aan de slag gaan met het verwerken van groene reststromen en een nog op te richten coöperatie die zich bezig gaat houden met wet-en regelgeving, kwaliteitsborging, prijsafspraken en certificering. 

Er is regelmatig overleg om elkaar te informeren en werkafspraken te maken. Het onderwerp leeft op verschillende niveaus. Steeds meer partijen raken geïnteresseerd om door middel van het verwerken van groene reststromen op het boerenerf de regionale kringloop verder sluitend te kunnen maken. We gaan de komende periode benutten om in gesprek met gemeenten in ons werkgebied de mogelijkheden verder te verkennen. 
Zodra we nieuws hebben, hoort u natuurlijk van ons. 

Lees hier het artikel, dat zaterdag 4 december in de Leeuwarder Courant stond.