ELAN Zuidoost Friesland

Voortgangsrapportage Landbouwagenda provincie Friesland

Dinsdag 1 augustus 2023

Voortgangsrapportage Landbouwagenda provincie Friesland

De Landbouwagenda is een dynamische agenda die als leidraad dient voor de komende tien jaar. De provincie is van plan deze agenda de komende periode te herijken. Daartoe is een voortgangsrapportage opgesteld waarin een beeld wordt gegeven van de voortgang van de negen in de agenda benoemde actiepunten. De voortgangsrapportage kunt u hier lezen

Invulling Landbouwagenda
Met de Landbouwagenda wordt gestuurd op doelen, op het geven van een langdurig perspectief aan agrarisch ondernemers met structurele financiën. Dit betekent niet dat er toegewerkt wordt naar nieuw beleid, maar dat de landbouwsector juist vanuit het bestaande beleid in staat wordt gesteld om meer te verduurzamen door middel van groen ondernemerschap. Meer informatie over hoe we dit precies hebben ingevuld, leest u op onze website: www.fryslan.frl/landbouwagenda-fryslan.